No SSO cookie

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 


 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érin-tett személyeket az IM-Digital Kft. / Inform Média Kft. / Szuperinfó Média Kft./ Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft./Bikemag.hu Portal, /Inform Média Ingatlanhasznosító Kft. (a továbbiakban: "IM") mint adatkezelő által alkalmazott adatkeze-lési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatait az IM részére bármely módon megadó, illetve az IM-mel előfizetői vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, vagy az IM honlapjaira regisztráló, illetve a Honla-pon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: "Felhasználó") személyes adatait az IM a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglalta-kat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandó-ak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Internetes felhasználás:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed továbbá az IM által üzemeltetett valamennyi honl-pon (továbbiakban: "Honlap") keresztül megadott személyes adatok kezelésére is. A Honlapra belépő, a Honlapon nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfe-lelően kezeli.

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

Az IM a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv."), vala-mint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

2. Fogalmak

1.1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és esz-köztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adato-kon végzik.

1.2. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, meg-változtatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, ösz-szehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok ke-zelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldol-gozóval végrehajtatja.

1.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

1.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterje-dő - kezeléséhez.

1.8. IM: jelenti az IM-Digital Kft.-t, / Inform Média Kft.-t, / Szuperinfó Média Kft.-t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., / Bikemag.hu Portal Kft-t/Inform Média Ingatlanhasznosító Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.).

1.9. IM Csoport: IM-Digital Kft., Inform Média Kft., Szuperinfó Média Kft., Krekk-Info Nonprofit Kft., POP Print és Online Piac Kft, Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., Bikemag.hu Portal Kft., Hoteljob.hu Kft.

1.10. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.11. személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasz-náló neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, men-tális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Az adatkezelő személye

2.1. Az adatkezelő személye az IM-Digital Kft.-t, / Inform Média Kft.-t, / Szuperinfó Média Kft.-t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft., / Bikemag.hu Portal Kft.

2.2. Adatkezelés jogalapja

2.3. Az IM általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4. Honlapok esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, az IM Honlapjai használatával, Honlapjain történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

2.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontossá-gáért, akár az IM, akár harmadik személyek irányába.

2.6. Az IM a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az IM nem felelős Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasz-náló által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

3. Adatkezelés célja

3.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja az IM által nyújtott valamint a Honlapokon elérhető szolgáltatások valamint megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás az IM Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve az IM Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Fel-használó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolyta-tása.

3.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybe-vételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például nyereményjáték, vagy feliratkozás útján) adta meg személyes adatait, úgy az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés.

3.3. A fenti célok érdekében az IM Csoport tagjai, az IM Csoport munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az IM, a Felhasználó által az IM rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez, il-letve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rova-tokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat az IM részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az IM-mel, a levelezést, vagy a hangfelvételt az IM a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. Az IM egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítá-sok, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon ke-rülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreál-lítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat az IM a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összessé-gében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból le-vonható következtetéseket az IM marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommu-nikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.4. Ugyanezen okokból az IM eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie", vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével pél-dául lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a leg-több webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkal-mazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd len-ti 12.5. pontot).

4.5. Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Hon-lapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti ren-delkezéseket.

5. Az adatkezelés ideje

5.1. Az IM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

Honlapok használata esetében az IM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy IM általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsá-totta az IM rendelkezésére, úgy a személyes adatokat az IM a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

5.2. Az IM az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jog-alapja, vagy célja megszűnt.

6. Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1. Az IM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

6.2. Amennyiben az IM a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adat-védelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Fel-használót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók szemé-lyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi szemé-lyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

6.4. Az IM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat ke-zelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy arányta-lan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az IM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az IM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.5. Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvé-nyes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvő-képtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyi-latkozatára van szükség, mely az IM honlapján elérhető. Az aláírt nyilatkozatot pos-tai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére.

6.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

6.7. Az IM nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatko-zásában az IM-t megtéveszti.

6.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzá-járulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Felhasználó bár-mely Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhat.

6.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az IM mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az IM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekinte-tében.

6.11. Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az IM semmilyen felelősséget nem vállal

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az IM fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek sze-mélyéről az IM jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Fel-használókat.

7.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az IM rendelkezései szerint dolgozhatja fel, sa-ját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az IM ren-delkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

8. Adattovábbítás

8.1. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IM a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt cé-lok érdekében az IM Csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

8.2. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a honlapon elérhető szolgál-tatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IM a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt cé-lok érdekében az IM Csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

Az IM Csoport tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatko-zik.

8.3. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek az IM üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyi-ben az IM Csoport egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásá-rolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tá-rolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.

9. Adatbiztonság

9.1. Az IM kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gon-doskodik az adatok biztonságáról.

9.2. Az IM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azo-kat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáfé-réssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, meg-semmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az al-kalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.3. Az IM és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatáro-zásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az IM és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az arány-talan nehézséget jelentene az IM-nek.

9.4. Az IM kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az ada-tokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az IM általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az IM nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

9.5. Az IM valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köte-les az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10. Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

10.1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékozta-tást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

10.2. A Felhasználó kérelmére az IM tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó szemé-lyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

10.3. Az IM a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfel-jebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló ké-relmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kér-désekben.

10.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vo-natkozóan tájékoztatási kérelmet az IM-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás költségtérítését az IM 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést az IM visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat az IM jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

10.5. A Felhasználó tájékoztatását az IM csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében1, valamint a 19. §-ban2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.

10.6. A tájékoztatás megtagadása esetén az IM írásban közli a Felhasználóval, hogy a fel-világosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvi-lágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jog-orvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz for-dulás lehetőségéről.

10.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő szemé-lyes adat az IM rendelkezésére áll, a személyes adatot az IM helyesbíti.

10.8. A személyes adatot az IM törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatáro-zott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elren-delte;

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhaszná-ló vagy az IM törli.

(1) Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkeze-lési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

(2) Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső bizton-sága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biz-tonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gaz-dasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munka-jogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10.9. Törlés helyett az IM zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Fel-használó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.10. Az IM megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pon-tatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az IM a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára az IM továbbította. Az értesítést az IM mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintet-tel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

10.12. Ha az IM az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az IM tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-sághoz fordulás lehetőségéről.

10.13. A Felhasználó jogosult az IM-t arra kérni, hogy személyes adatait az IM, illetve az IM Csoport ne használja fel marketing célokra.

10.14. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jo-gai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az IM felé a lent megadott elérhető-ségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak és az IM mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.

10.15. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-sághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

11.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az IM-re, mint adatkeze-lőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvé-lemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2. Az IM a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében dön-tést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

11.3. Ha az IM az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről érte-síti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban to-vábbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.4. Ha a Felhasználó az IM döntésével nem ért egyet, illetve ha az IM a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

11.5. Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat" és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

11.6. A "cookie" jelentése

A „cookie" jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhaszná-lói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott él-ményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12. Az IM által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.1. Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig ma-radnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.2. Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az IM állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdeké-ben). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Fel-használó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben informáci-ókat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az ál-landó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.3. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az IM harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklám-szolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél rek-lámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan ada-tok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következte-tés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.4. Webjelzők és pixelek

A Honlap és az IM e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhat-nak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékeny-ségét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartal-maznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyel-je. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresz-tül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megvál-toztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosí-tásához.
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesz-nek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Kapcsolat

14.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezde-ményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Telefon: 06/52-526-621

E-mail: adatvedelem@inform.hu

Inform Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 12932944209; Cégjegyzékszám: 09-09-009213)

IM-Digital Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 11903079209; Cégjegyzékszám: 09-09-017251)

Szuperinfó Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 23404601209; Cégjegyzékszám: 09-09-021289)

Első Szuperinfó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 23064913209; Cégjegyzékszám: 09-09-021038)

Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 22990260209; Cégjegyzékszám: 09-09-019877)

Bikemag.hu Portal Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail: Adószám: 14404971209; Cégjegyzékszám: 09-09-015351)

Dátum: 2014. július 5.

 


 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Édenkert Magazin (www.edenkert.hu) weboldal használatának ténye azt jelenti, hogy Ön tudomásul vette feltételrendszerünket. A IM-Digital Kft . által üzemeltetett weboldal teljes tartalma (az adatbázisok tartalma, cikkek, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. Az üzemeltetők arra törekednek, hogy a weboldalt folyamatosan a lehetőségeik szerinti legmagasabb színvonalon tartsák. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartják.

Az Édenkert Magazin Szolgáltatásai számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaznak, amelyek az Internet egyes pontjaira, pl. más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért az Édenkert Magazin üzemeltetői nem vállalnak felelősséget. Az üzemeltető lehetőségei szerint mindent elkövet azért, hogy az általa szolgáltatott adatok pontosak legyenek, de az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. Úgyszintén kizárják felelősségüket az üzemeltetők azon adatokért, hirdetésekért, közleményekért, amelyeket az általa működtetett weboldal lehetőségeinek kihasználásával használói közvetlenül helyeznek el a weboldalon. A weboldalon megjelenő fizetett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés megrendelője tartozik felelősséggel.