Akár vidéken, akár nagyobb városban élünk, a fák szerves részét képezik életünknek. Kertünk ékei lehetnek különböző díszfák vagy díszítő értékkel is bíró különleges habitusú haszonnövények, gyümölcsfák is. Városaink parkjainak atmoszféráját nagyban meghatározzák a különféle méretű, alakú és korú fás szárú növények, melyek nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem nyáron árnyékot adnak, védelmi funkciót is ellátnak (pl. szél ellen) vagy meghatározzák egy utca képét, hangulatát (fasorok).

Nem mindegy tehát, hogy ha fakivágásra kerül a sor, az hogyan is történik.

A fakivágás

Sajnos sokszor elkerülhetetlen egy-egy ág, gally levágása, ritkítása vagy akár az egész fa kivágása, amely komoly szakértelmet igénylő és sokkal nagyobb munka, mint azt sokan elsőre gondolnánk. Rengeteg tényező, körülmény befolyásolja a fakivágás egész menetét.

A fakivágás ára

Talán elsőre mindenkinek az a legfontosabb kérdés vagy leginkább az alapján kezd el tájékozódni, hogy az egész fakivágás mennyibe is fog kerülni, mi az az ár, amit a pénztárcája még „elbír”.

A fakivágás árának meghatározásában nagyon sok tényező játszik közre. (ilyen például a kivágandó fa elhelyezkedése, veszélyessége, a fa nagysága, valamint a munkavégzés helyszíne is.)

A fakivágás árát befolyásoló tényezők:

- a fa mérete

- a fa egészségi állapota

- a lebontási terület nagysága

A kivágandó fa mérete szerinti csoportosítás/kategóriák:

 • kis méretű fa (6 m-ig, 15 cm törzsátmérő alatt)

 • közepes méretű fa (6-16 m, 15-40 cm törzsátmérő)

 • nagy méretű fa (16-25m, 40-70- cm törzsátmérő)

 • extra méretű fa (25-40 m-ig, 70 cm törzsátmérőtől)

Egészségi állapotuk szerint három nagy kategóriába sorolhatjuk a kivágandó fákat:

- egészséges

- részben vagy teljesen beteg

- teljesen elhalt, elszáradt.

A lebontási terület nagysága szerinti csoportok:

 • nagy lebontási területtel rendelkező fák (a korona alapterületét meghaladó lebontási területtel rendelkeznek)

 • kis lebontási területtel rendelkező fák (a korona lapterületének a fele, harmada a lebontási terület nagysága)

 • minimális vagy „zéró” lebontási területtel rendelkező fák (elhanyagolhatóan kicsi vagy nulla a lebontási területük)

A fakivágás árát jelentősen befolyásolja a fent említett tényezőkön kívül az, hogy milyen technika vagy módszer szükséges a fakivágáshoz, (Pl. alpintechnika, emelőkosaras technika- melynél az autó bérlése jelentős többletköltséget jelenthet), szükség van-e fakivágási engedélyre, szakvéleményre (pl.favizsgálatra), valamint a levágott gallyak, ágak, zöldhulladék elszállítására, darálásra…stb.

Minden esetben elmondható, hogy pontos helyszíni felmérés, előzetes konzultáció és a legjobban alkalmazható módszer kiválasztása után kaphatunk pontos képet a fakivágás áráról.

Fakivágás engedély

Mielőtt fakivágásra kerülne a sor, mindenképpen tájékozódni kell az adott település önkormányzatánál az ehhez kapcsolódó előírásokról, helyi rendeletekről. Egyáltalán nem mindegy, hogy a kivágandó fa közterületen helyezkedik el vagy magánterületen.

Általánosságban elmondható, hogy a fás szárú növények, tehát fák és bokrok védelméről a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Ez a rendelet határozza azt meg, hogy néhány kivétellel miként és milyen fás szárú növények telepíthetőek, hogyan kell azokat gondozni és végezetül: milyen szabályok vonatkoznak azok esetleges kivágására. A rendelet előírja, hogy hatósági eljárás keretében vizsgálva, érvényes fakivágási engedély alapján történhet az adott fa kivágása. Ebben az illetékes önkormányzat jegyzője dönt, tehát hozzá kell benyújtani a kérelmet, amely az érintett fa kivágására vonatkozik. Díszfák esetében a 10 cm nagyobb törzsátmérő, gyümölcsfáknál 20 cm törzsátmérőtől számít engedélykötelesnek a fa kivágása.

Ha a kivágni szándékozott fa közterületen áll (és az ingatlan előtti terület közterületnek számít) nem vághatjuk ki a fát még akkor sem, ha mi ültettük, gondoztuk, az az önkormányzat tulajdonát képezi. Ilyen esetben a település jegyzőjéhez kell fordulni, és egy formanyomtatvány vagy beadványon kérvényezni kell a fakivágás engedélyezését.

A jegyző a döntéskor figyelembe veszi, hogy a fakivágás sért-e természetvédelmi, vagy környezetvédelmi érdeket, megfelel-e a településrendezési, valamint szakmai szabályoknak (pl. ha az érintett fát pótolni kell, az hogyan történik meg.) Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg, nem adja ki a fakivágási engedélyt.

A rendelet azt is kimondja, hogy amennyiben a jegyző esetleg túllépi az ügyintézési határidőt, akkor az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

Előfordulhat azonban, hogy a kivágandó fa olyan veszélyes vagy sérült állapotban van, hogy az engedélyeztetési eljárásra nincs idő. Ilyen esetben a jogszabály lehetővé teszi, hogy a fa kivágását utólagosan jelentsék be.

Fakivágás engedély kérelem

A fakivágás engedély kérelem minden esetben 3000 Ft-os illetéket von maga után. Ez nem csak a magánszemélyekre, hanem cégekre és közműszolgáltatókra egyaránt vonatkozik.( a saját telken található fa kivágását is be kell jelenteni, de az engedély illetékmentes).

Fakivágás engedély kérelem tartalma

- bejelentő adatai

- fakivágás oka (vagyon-, élet-, vagy egészségvédelmi okok pl. súlyos viharkár, allergia, ingatlan veszélyeztetése)

- kivágandó fa adatai

- tervezett fakivágás részletes leírása

- fás szárú növények telepítési terve

- fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumok (dendrológiai szakvélemény, favizsgálat eredménye, építési engedély, fényképek..stb.)

Fakivágás Budapesten

Itt is minden esetben a kerületi önkormányzatokhoz kell a fakivágás engedély kérelmet benyújtani.

Néhány fa az alapvető szabályozáson túl is extra védelmet élvez, ilyenek a jelentős városképi környezetben található példányok vagy a védett fák. Sőt, még védett fajba tartozónak sem kell lennie egy fának, ha védelem alatt álló fasor tagja. Ezekben az esetekben nem az önkormányzat, hanem a természetvédelmi hatóság adhat csak engedélyt a kivágásra, ennek eljárási költsége 10 000 forint. Hogy mi számít védettnek, arról a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. számú melléklete rendelkezik.

Fakivágás magánterületen

Helyi rendeletek (önkormányzatok) szabályozzák, hogy engedélyhez kötött-e az ingatlanon belüli fakivágás. Erről az ingatlantulajdonosknak nem árt időben tájékozódniuk, különben jelentős bírságokra számíthatnak.

Alap esetben szabadon rendelkezhetünk a fakivágásról, hogy mit hagyunk meg, mit vágunk ki. Amennyiben van ilyen helyi rendelkezés, az engedély kérelmet helyszíni vizsgálat is követheti. Speciális eset, amikor az ingatlan külterületen van, ilyenkor is engedélykötelessé válik a favágás, melyet jogszabály határoz meg. Más a helyzet, ha a magánterületen álló fa valamilyen védettséget élvez (történelmi emlék, védett faj..stb). Ez felülírhatja az ingatlantulajdonos érdekeit Ezeknek a példányoknak a kivágásához csak akkor kaphatunk engedélyt, ha a növénynek rossz az egészségi állapota, balesetveszélyes, vagy csak a fa kivágásával lehet végrehajtani valamilyen szükségszerű építési munkálatot.

fakivagas_-_zold-faapolo_-_edenkert.hu

Fakivágás szabályai

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) számú Korm. rendelet tartalmazza.

A fakivágás néhány fontosabb szabálya:

 • A 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű díszfa és 20 cm-nél vastagabb gyümölcsfa kivágása engedélyköteles

 • A kivágásra kerülő fát az övezeti előírás mértékéig pótolni kell. A fapótlás helyét, módját az alkalmazott növényfajt, az ültetendő növény méretét, minőségét rendeletek alapján határozzák meg. A fapótlás szakszerű elvégzéséről a pótlásra kötelezett tartozik gondoskodni. (Invazív fajok pl. fehér akác, mirigyes bálványfa, zöld juhar nem ültethetők!)

 • Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében történhet, szakember jelenlétében.

 • Fasor alakító-, illetve egészségügyi metszését kizárólag szakember illetve szakcég végezheti.

 • A fakivágási engedélyt bel- és külterületen egyaránt a területileg illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

 • Országos, vagy helyi közúthálózat tartozékaként álló, vagy a közút határától 10 méteren belül álló fa esetén az engedély iránti kérelmet a közútkezelőhöz kell benyújtani.

értékelés